logo

Algemene voorwaarden voor levering aan consumenten

ALGEMENE VOORWAARDEN
VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN

VAN:
Flevo PC
J.A. Brinkmanstraat 2
1333 ME Almere

hierna te noemen: gebruiker


Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de
hiernavolgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders
is aangegeven.

Gebruiker:
de gebruiker van de algemene voorwaarden;
De consument::
een wederpartij die een natuurlijke persoon is
en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf
of beroep;
Overeenkomst::
de overeenkomst tussen gebruiker en de consument;
De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en
verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die
wordt gesloten door een verkoper die handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf, en een
consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in
de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding,
offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een
consument waarop gebruiker deze voorwaarden
van toepassing heeft verklaard, voor zover van
deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk
en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van
toepassing op overeenkomsten met gebruiker,
voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden
betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene
voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 1).

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en
geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij
gebruiker om praktische, spoedeisende of andere
 redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het
aanbod voorziet in een dagtekening of datum,
of is naar datum bepaalbaar.

2. Gebruiker is slechts aan aanbiedingen en offertes
gebonden indien de aanvaarding hiervan door de
consument, bij voorkeur schriftelijk, binnen
14 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde
prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3. Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes
worden gehouden indien de consument, naar termen
van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk
verkeer gangbare opvattingen, had behoren te
begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een
onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of
verschrijving bevat.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten)
afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is
gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst
komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker
niet tot levering van een deel van de in de aanbieding
of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig
deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch
voor nabestellingen.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 2).

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige
aanvaarding door de consument van gebruikers aanbod.

Artikel 5 Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering
 af winkel/magazijn van gebruiker.

2. De consument is verplicht de gekochte zaken af
te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking
staan of aan hem ter hand worden gesteld.

3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is
met het verstrekken van informatie of instructies,
noodzakelijk voor de levering, zullen de voor
levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico
van de consument nadat gebruiker hem heeft verwittigd.
De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten
verschuldigd zijn.

4. Komen gebruiker en de consument bezorging overeen,
dan geschiedt bezorging van aankopen kosteloos,
tenzij gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst
aan de consument de vastgestelde condities heeft
mede gedeeld. Gebruiker behoudt het recht bij levering
de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.

5. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal
worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van
die onderdelen die tot een volgende fase behoren
opschorten tot dat de consument de resultaten van
de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
goedgekeurd.

6. Indien gebruiker gegevens behoeft van de
consument in het kader van uitvoering van de
overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de
consument deze aan gebruiker ter beschikking heeft
gesteld.

7. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft
opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd
is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke
levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer
met meer dan ��n week overschrijden, tenzij er sprake
is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn
dient de consument gebruiker schriftelijk in gebreke
te stellen.(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 3).

Artikel 6 Garantie

1. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen
aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen
worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens
indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het
 gebruik in het buitenland en de consument van
dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst
uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan gebruiker.

3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een
periode van 3 / 6 / 12 / 24 maanden na levering.

4. Gebruiker verschaft de consument een schriftelijk
garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het
aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.

5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze
garanties, zal gebruiker de zaak binnen redelijke
termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien
retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na
schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek
door de consument, naar keuze van gebruiker
vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval
van vervanging verbindt de consument zich reeds
nu de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren
en de eigendom daarover aan gebruiker te verschaffen.

6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer
het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig
of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke
toestemming van gebruiker, de consument of derden
wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan
te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend
voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

7. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met
hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit
een gebrek is in de zin van de regeling van de
productaansprakelijkheid, dan is gebruiker niet
aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende
gevolgschade.

8. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter
zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken
van de consument uit hoofde van de wet, alles met
inachtneming van het in deze algemene voorwaarden
en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen
de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de
consument is verkocht en geleverd.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 4).

Artikel 7 Monsters en modellen

1. Indien door gebruiker een model of monster is
getoond of verstrekt aan de consument, dan staat
gebruiker er voor in dat de zaak daarmee
overeenstemt, tenzij het verstrekken of het tonen
gold als wijze van aanduiding.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

1. Gebruiker blijft volledig eigenaar van de geleverde
zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is
voldaan.

Artikel 9 Onderzoek, reclames

1. De consument is gehouden het geleverde op het
 moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen
zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken.
Daarbij behoort de consument te onderzoeken of
kwaliteit en kwantiteit van het geleverde
overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen,
althans voldoet aan de eisen die daaraan in het
normale (handels-) verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen
drie dagen na levering schriftelijk aan gebruiker
te worden gemeld dit met gelijktijdige
overhandiging van het garantiebewijs en de
gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel
onredelijk bezwarend is.

3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument
binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk
binnen de garantietermijn te melden aan gebruiker
met inachtneming van het in het vorig lid van dit
artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn
is gebruiker gerechtigd alle kosten voor reparatie
 of vervanging, inclusief administratie-,
verzend- en voorrijdkosten in rekening te brengen.

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt
gereclameerd, blijft de consument verplicht tot
afname en betaling van de gekochte zaken.
Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren,
dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke
toestemming van de gebruiker en op de wijze zoals
door gebruiker aangegeven.(Zie ook: Artikelsgewijze
toelichting onder 5).

Artikel 10 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de
 producten die voorwerp van de overeenkomst zijn,
gaat op de consument over op het moment waarop
deze aan de consument juridisch en/of feitelijk
worden geleverd en daarmee in de macht van de
consument of van een door de consument aan te
wijzen derden worden gebracht.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 6).

Artikel 11 Prijsverhoging

1. Indien gebruiker met de consument bij het sluiten
van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt,
is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van
de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet
onder voorbehoud is opgegeven.

2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen
drie maanden na het sluiten van de overeenkomst,
kan de consument de overeenkomst door een
schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het
percentage van de verhoging,
tenzij
- de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid
of een op de gebruiker rustende verplichting ingevolge
de wet of
- indien bedongen is dat de aflevering langer dan
drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 7).

Artikel 12 Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling
netto contant plaats te vinden bij levering.

2. Indien betaling niet contant plaatsvindt, dient
deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum,
op een door gebruiker aan te geven wijze en in de
valuta waarin is gefactureerd.

3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen
schorten de betalingsverplichting niet op.

4. Na het verstrijken van 14 dagen na de
factuurdatum is de consument van rechtswege
in verzuim; de consument is vanaf het moment
van in verzuim treden over het opeisbare bedrag
een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij
de wettelijke rente hoger is in welk geval de
wettelijke rente geldt.

5. In geval van faillissement, surseance van
betaling of curatele zijn de vorderingen van
gebruiker en de verplichtingen van de consument
jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

6. Gebruiker heeft het recht de door de consument
gedane betalingen te laten strekken in de eerste
plaats in mindering van de kosten, vervolgens in
mindering van de opengevallen rente en tenslotte
in mindering van de hoofdsom en de lopende
rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim
te komen, een aanbod tot betaling weigeren,
indien de consument een andere volgorde voor
de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige
aflossing van de hoofdsom weigeren, indien
daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende
rente alsmede de kosten worden voldaan.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 8).

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de
verplichtingen op te schorten of de overeenkomst
te ontbinden, indien:
- De consument de verplichtingen uit de overeenkomst
niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter
kennis gekomen omstandigheden goede grond
geven te vrezen dat de consument de verplichtingen
niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te
vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet
behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts
toegelaten voor zover de tekortkoming haar
rechtvaardigt.
- de consument bij het sluiten van de overeenkomst
verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening
van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze
zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te
(doen) ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming
van de overeenkomst onmogelijk of naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid
niet langer kan worden gevergd dan wel indien
zich anderszins omstandigheden voordoen welke
van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding
van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden
verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn
de vorderingen van gebruiker op de consument
onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de
nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt
hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding
te vorderen.

Artikel 14 Incassokosten

1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het
nakomen van ��n of meer van zijn verplichtingen,
dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van
voldoening buiten rechte voor rekening van de consument.
Indien de consument in gebreke blijft in de tijdige
voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een
dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog
verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van � 50,00.

2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben
gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen
ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en
executiekosten komen eveneens voor rekening van de
consument.

4. De consument is over de gemaakte incassokosten
rente verschuldigd.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 9).

Artikel 15 Vrijwaringen

1. De consument vrijwaart gebruiker voor
aanspraken van derden met betrekking tot rechten
van intellectuele eigendom op door de consument
verstrekte materialen of gegevens, die bij de
uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien de consument aan gebruiker
informatiedragers, elektronische bestanden of
software etc. verstrekt, garandeert deze dat de
informatiedragers, elektronische bestanden of
software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene
voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de
rechten en bevoegdheden voor die gebruiker
toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Het is de consument niet toegestaan veranderingen
in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het
geleverde anders volgt of schriftelijk anders is
overeengekomen.

3. De in het kader van de overeenkomst eventueel
door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen,
schetsen, tekeningen, films, software en andere
materialen of (elektronische) bestanden, blijven
eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan
de consument of aan derden ter hand zijn gesteld,
tenzij anders is overeengekomen.

4. Alle door gebruiker eventueel verstrekte
stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen,
films, software, (elektronische) bestanden enz.,
zijn uitsluitend bestemd om door de consument
te worden gebruikt en mogen niet door hem
zonder voorafgaande toestemming van gebruiker
worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of
ter kennis van derden worden gebracht, tenzij
uit de aard van de verstrekte stukken anders
voortvloeit.

5. Gebruiker behoudt het recht de eventueel
door de uitvoering van de werkzaamheden
toegenomen kennis voor andere doeleinden
te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke
 informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

1. Indien door gebruiker geleverde zaken
gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van
gebruiker jegens de consument beperkt tot
etgeen in deze voorwaarden onder "Garanties"
is geregeld.

2. Wanneer de producent van een gebrekkige
zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan
wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker
beperkt tot herstel of vervanging van de zaak,
dan wel terugbetaling van de koopprijs.

3. Onverminderd het bovenstaande is gebruiker
niet aansprakelijk indien de schade is te wijten
aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar
handelen, dan wel onoordeelkundig of
oneigenlijk gebruik van de consument.